Wytyczne w skrócie

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

Termin

Przedmiot

Czas w normalnych warunkach

Wydłużony czas

16 czerwca

(wtorek)

Język polski

120 minut

180 minut

17 czerwca

(środa)

Matematyka

100 minut

150 minut

18 czerwca

(czwartek)

Język angielski

90 minut

135 minut

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut)

 

Zasady przeprowadzania egzaminu:

 

1. Uczniowie powinni być obecni w szkole o godz. 8.45.

2. Po przyjściu  do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.

3. Każdy uczeń powinien mieć założoną maseczkę do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej i otrzymania arkusza egzaminacyjnego. Obowiązkowo ją zakłada w sytuacji opuszczenia sali egzaminacyjnej (również przy wyjściu do toalety) oraz kiedy zajdzie potrzeba zbliżenia się członka komisji egzaminacyjnej do stanowiska zdającego.

4. Losowanie numeru ławki przeprowadza przewodniczący komisji nadzorującej egzamin w obecności zdającego.

5. Do sali nie wolno wnosić nic, prócz chusteczki do nosa, małej butelki wody, czarnego długopisu, a w  przypadku egzaminu z matematyki – dodatkowo linijki. Przyniesioną butelkę wody uczeń stawia na podłodze przy ławce. Uczeń nie przynosi ołówka. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych.

6. Proszę o przyniesienie ze  sobą legitymacji szkolnej. 

7. Po zajęciu miejsc przez zdających przewodniczący komisji nadzorującej przypomni kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa

8. Kodowanie arkusza:

  • z języka polskiego i języka angielskiego: uczeń wpisuje kod ucznia, numer PESEL oraz nakleja naklejkę na stronie tytułowej oraz na karcie odpowiedzi.
  • z matematyki: uczeń  wpisuje kod ucznia, numer PESEL oraz nakleja naklejkę na stronie tytułowej, karcie odpowiedzi oraz na karcie rozwiązań egzaminacyjnych.
  •  

9. Sprawdzenie kompletności arkusza:

Przed rozpoczęciem egzaminu uczeń sprawdza kompletność arkusza:

a) arkusz z języka polskiego i angielskiego zawiera: zeszyt zadań, kartę odpowiedzi

b) arkusz z matematyki zawiera zeszyt zadań, kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań egzaminacyjnych.

 

Ponadto uczeń sprawdza kompletność kolejno ponumerowanych stron w arkuszu oraz prawidłowość numeru PESEL.

 

10. Potrzebę wyjścia do toalety lub prośbę o podejście członka komisji uczeń zgłasza poprzez podniesienie ręki.

 

11. Oddawanie arkusza

Chęć oddania arkusza uczeń sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. Chęć zakończenia egzaminu przed zapisanym czasem na tablicy jest możliwy na minimum 15 min przed zakończeniem egzaminu. W czasie ostatnich 15 min trwania egzaminu uczeń nie opuszcza sali egzaminacyjnej.

 

12. Po zakończeniu egzaminu uczniowie mają dodatkowo 5 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

13. W przypadku arkusza z matematyki, uczeń jest zobowiązany do wyrwania 8 środkowych stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi (uczeń nie odrywa karty rozwiązań od karty odpowiedzi).

Na karcie zadań egzaminacyjnych uczeń podaje rozwiązania do zadań otwartych, a karta odpowiedzi służy do przenoszenia rozwiązań zadań zamkniętych.

 

Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz w zeszycie zadań egzaminacyjnych znajduje się również na arkuszu egzaminacyjnym. Przewodniczący komisji przypomni również zdającym zasady nanoszenia odpowiedzi przed przystąpieniem do egzaminu.