Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej infromuje,
że rozpoczęła się rekrutacja  do oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022

I.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022:

II.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022:

II. Obowiązek przedszkolny obowiązuje dzieci 6-letnie (urodzone w 2015 roku)

IV. Obowiązek szkolny obejmuje następujące dzieci:

  1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) — objęte obowiązkiem szkolnym,
  2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) — zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

V. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej lub w gabinecie dyrektora szkoły

       1. Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie kandydata do kl. I
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie do kl. I
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna
 
       2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Biesnej
Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna

        3. Oświadczenia

Oświadczenie o bliskiej rodzinie kandydata zamieszkującej w pobliżu szkoły

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata