Bez kategorii

Rekrutacja do projektu rozpoczęta!

Projekt „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”

Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Łużna ogłasza rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Nabór adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu dla nauczycieli naszej gminy realizowane będą szkolenia w celu rozwoju ich kwalifikacji zawodowych. Przewidziane wsparcie dla nauczycieli zostało zamieszczone w Załączniku 1b do Regulaminu Projektu.

Celem zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie należy wypełnić odpowiednie dokumenty (załączniki poniżej) oraz dostarczyć je do gabinetu dyrektora szkoły.